Socjologia – pisanie prac z socjologii

Oferujemy pisanie prac z socjologii. Za socjologię odpowiedzialny jest Marek – absolwent socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Pisze na prawie wszystkie tematy, ale na terminy trzeba się nim umawiać z dość dużym wyprzedzeniem – nie jest tak, że nic nie robi i czeka na zlecenie; średnio terminarz ma wypełniony na trzy miesiące naprzód. Dodatkowo, w wakacje ma miesiąc urlopu. Jeśli jednak komuś uda się zapewnić sobie miejsce w jego grafiku, to może być pewien, że praca będzie na pewno na wysokim poziomie. W zakresie socjologii jest wybitnym fachowcem.

Socjologia jest dziedziną nauki, która bada sposób funkcjonowania i zmianę społeczeństwa. Socjologowie badają społeczne reguły, procesy i struktury, które łączą i dzielą ludzi, tworzą więź grupową między nimi, a także proces zmian społecznych. W socjologii punktem wyjścia do badań jest grupa społeczna, w przeciwieństwie do psychologii, którą interesuje jednostka. Studia na kierunku socjologia są bardzo ciekawe – i bardzo interesujące może być również prowadzenie badań i pisanie prac magisterskich i licencjackich z socjologii.

Socjologia korzysta z wyników badań demografii, geografii społecznej, gospodarczej, historii kultury, statystyki. Charakterystyczne tylko dla socjologii jest poszukiwanie praw, zjawisk zachodzących między ludźmi, badanie struktur, poszukiwanie sił społecznych. Socjologa interesuje to, co jest specyficznie społeczne tzn. wynikające z wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie.

Kierunek wykładany jest na większości państwowych i prywatnych uczelni w Polsce, można go studiować we wszystkich trybach nauki tj. w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym), w systemie studiów pierwszego – licencjat z wymaganą pracą licencjacką, drugiego – magisterium, na którym wymagana jest praca magisterska, i trzeciego (doktorat z pracą doktorską) stopnia. Wysoki poziom studiów to nadal głównie państwowe uczelnie. Pierwszy wydział socjologii został założony przez Floriana Znanieckiego w Poznaniu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierunek ten ma tu długą tradycję, a uczelnia wykształciła już wielu znanych specjalistów cenionych w kraju i zagranicą. Tutaj pisanie prac magisterskich nie jest prostą sprawą, gdyż kadra naukowa jest bardzo wymagająca i złożone prace magisterskie muszą być na najwyższym poziomie.

Każdy ubiegający się o przyjęcie na ten kierunek studiów powinien wiedzieć, że w pracy socjologa są też bardzo ważne umiejętności społeczne, w tym szczególnie łatwość nawiązywania kontaktów i komunikatywność. Przydaje się też umiejętność logicznego myślenia, analizy, obserwacji, oraz zdolność do pisania prac. Przyszły student socjologii powinien przejawiać zainteresowanie zachowaniem ludzi i światem społecznym. Praca socjologa to też praca w trudnym środowisku – zwłaszcza gdy jest się absolwentem specjalności praca socjalna.

Przedmioty realizowane na socjologii, na których często wymagane jest pisanie prac, to np. wstęp do socjologii – wszystko o genezie oraz paradygmatach tej dziedziny wiedzy, procesy regulacji zachowań, historia myśli społecznej – myśl socjologiczna różnych autorów od starożytności do czasów współczesnych, historia polskiej socjologii, logika filozofia, metodologia ze statystyką, psychologia społeczna, historia Polski 1918-1989, współczesne teorie socjologiczne, socjologia kultury, antropologia społeczna, metody i techniki badań socjologicznych, statystyka z elementami informatyki – nauka obsługi specjalistycznego oprogramowania wykorzystywanego w badaniach. Pisanie prac zaliczeniowych opiera się w dużej mierze na znajomości statystki i metodologii badań socjologicznych.

Nauka na studiach licencjackich trwa 3 lata, po czym wybiera się specjalizację i seminarium. Pisanie prac z socjologii najczęściej poprzedzone jest badaniami, które studenci muszą sami wykonać, np. przygotować ankiety, sondy, opracować wyniki. Student może wybrać specjalizację przeważnie na początku drugiego roku studiów licencjackich lub na drugim semestrze studiów magisterskich. Przykładowe przedmioty nauczania realizowane w ramach różnych specjalności to: planowanie strategiczne, diagnozowanie problemów społecznych, interwencja socjologiczna, socjotechnika, socjologia sfery publicznej, badania socjologiczne w sferze publicznej, badanie społeczności lokalnych, wybrane metody i techniki ilościowych i jakościowych badań rynkowych, kształtowanie postaw i zachowań, zachowania konsumenckie.

Pisanie prac magisterskich z wybranej specjalności wymaga większej wiedzy w stosowaniu narzędzi i technik badawczych. Podczas wakacji studenci zobowiązani są do odbycia miesięcznych praktyk w placówce oświatowej, urzędzie lub ośrodku pomocy społecznej, które mają im pomóc w pisaniu pracy dyplomowej.

Absolwent socjologii i różnych specjalizacji na tym kierunku znajdzie zatrudnienie w ośrodkach badań społecznych, placówkach kulturalnych, instytucjach naukowych, agencjach reklamowych i PR, środkach masowego przekazu. Są to studia bardzo interesujące, więc potencjalnych studentów socjologii, nie powinno odstraszać pisanie prac magisterskich, które tylko na początku studiów wydaje się być niewykonalnym zadaniem.

4.3/5 - (7 votes)