Rachunkowość

Rachunkowość to jedna ze specjalności na studiach ekonomicznych, rzadziej oddzielny kierunek studiów. Dość często jest łączona z finansami lub bankowością. Wydaje się, że kierunek ten daje pewny zawód – księgowi będą zawsze potrzebni.

Rachunkowość można studiować na państwowych i prywatnych uczelniach ekonomicznych. Studia trwające trzy lata (zawodowe) można podjąć w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym. Praca licencjacka umożliwia już pracę w zawodzie księgowego, ale do osiągnięcia pełnej samodzielności i niezależności zawodowej jest jeszcze długa droga poprzez ćwiczenia, wykłady, praktyki, kolokwia i doskonalenie umiejętności.

W zależności od wydziału, na którym jest prowadzona ta specjalność, na studiach wykładane są przedmioty związane z ekonomią i gospodarką, m.in. geografia ekonomiczna, historia gospodarcza, statystyka, socjologia, podstawy zarządzania, historia myśli ekonomicznej. Czego można się spodziewać na studiach o kierunku rachunkowość? Przykładowe przedmioty na rachunkowości to rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, badanie sprawozdań finansowych, ordynacja podatkowa, analiza finansowa, podatki w Unii Europejskiej, cło i system celny UE, planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, finanse samorządów terytorialnych, audyt i kontrola w administracji publicznej, polityka budżetowa, zarządzanie długiem, rachunkowość podatkowa, rachunkowość bankowa. Ponadto obowiązkowa jest nauka języka obcego na poziomie średnio-zaawansowanym oraz nauka specjalistycznego języka finansowego. Pisanie prac, w zależności od typu pracy może mieć charakter badawczy np. prace magisterskie, będzie to analiza przypadku, najczęściej związana z sytuacją gospodarczą kraju.

Na trzecim roku studiów lub na pierwszym studiów uzupełniających wybiera się specjalność. Do wyboru jest m.in.: rynek finansowy, zarządzanie finansami, rachunkowość i podatki, rachunkowość i audyt, finanse publiczne, rynek nieruchomości, zarządzanie ryzykiem. Wielu studentów wybiera modne ostatnio specjalności związane z obrotem nieruchomościami lub doradztwem finansowym. W ramach tej ostatniej specjalności przyszli absolwenci otrzymują wiedzę w zakresie podejmowania decyzji finansowych i metod planowania finansowego, jak również w zakresie marketingu usług finansowych, negocjacji i etyki doradcy finansowego. Dzięki zdobytej wiedzy absolwenci tego kierunku (specjalności) mogą pracować w sektorze bankowym ubezpieczeniowym i emerytalnym.

Studia drugiego stopnia skupiają się na zagadnieniach ściśle związanych z wybraną specjalnością. Tu jest już więcej przedmiotów, które są podstawą do wykonywania samodzielnie przyszłego zawodu. Poziom jest o wiele wyższy, a wiedza przekazywana na tym etapie studiów jest na zaawansowanym poziomie.

Absolwent tych studiów posiada szeroką wiedzę z zakresu rachunkowości w ujęciu Krajowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Potrafi opracowywać sprawozdania finansowe i dokonywać ich analizy. Ponadto studia wyposażają absolwenta w niezbędną wiedzę potrzebną w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z polskimi i unijnymi regulacjami prawa bilansowego i podatkowego. W ramach specjalności uzyskuje się wiedzę z zakresu prowadzenia księgowości, sporządzania bilansu i rachunku wyników, procedur opodatkowania oraz ubezpieczeń społecznych. Studenci nabywają umiejętności prowadzenia ewidencji działalności, sporządzania sprawozdań oraz dokonywania rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych. Dzięki temu mogą pracować na samodzielnym stanowisku jako główny księgowy.

Zdobycie wiedzy z tej dziedziny daje możliwości pracy w instytucjach finansowych, w jednostkach gospodarczych na stanowisku analityka finansowego, doradcy klienta czy doradcy podatkowego. Można podjąć także pracę w służbach ekonomiczno-finansowych administracji państwowej (tu wymagana obroniona jest praca magisterska, aby pracować na samodzielnym stanowisku), np. w urzędzie skarbowym. Ukończenie studiów w zakresie rachunkowości i finansów pozwoli absolwentom na uzyskanie certyfikatu księgowego Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, co pozwala na samodzielne prowadzenie biura rachunkowego.