Regulamin

§ 1. Zasady ogólne

 1. Świadczymy usługi edukacyjne dla dorosłych w zakresie przygotowania wzorów prac naukowych, artykułów, recenzji i innych opracowań.
 2. Podstawowa zasada współpracy ze zleceniodawcami jest taka, że prace, które piszemy – piszemy dla klienta, a nie za klienta.
 3. Zleceniodawcy przesyłamy oryginalną pracę zawsze z podanymi źródłami (z przypisami).
 4. Wszystkie przesłane przez nas materiały mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem – zwłaszcza z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz art. 272 K.K.
 5. Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób wykorzystania przesłanych materiałów. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przesłany materiał jest wykorzystywany niezgodnie z prawem – przerywamy współpracę ze zleceniodawcą (z winy zleceniodawcy).
 6. W przypadku zerwania współpracy z winy zleceniodawcy nie zwracamy wpłat za napisane i przekazane (przesłane) mu części (rozdziały) pracy.

§ 2. Realizacja zamówień

 1. Zamówienia przyjmowane są w formie pisemnej – poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na naszej stronie lub poprzez wysłanie maila na nasz adres.
 2. Realizacja zamówienia przebiega etapami.
 3. Pierwszym etapem realizacji zamówienia jest ustalenie planu, według którego odbywać się będzie pisanie pracy. Piszemy pracę według planu, z którym zgłosi się do nas klient lub według planu, który my przygotujemy a przez klienta zostanie zaakceptowany.
 4. Kolejne etapy realizacji zamówienia to pisanie poszczególnych rozdziałów, wstępu, zakończenia i spisów.
 5. Termin wykonania całej pracy, jak i poszczególnych jej elementów ustalany jest indywidualnie.
 6. Odbiór materiałów domyślnie odbywa się drogą elektroniczną (e- mail), ale na życzenie może również następować drogą tradycyjną (osobiście w naszym biurze lub pocztą). [adnotacja z 20 marca 2020 – w przypadku ograniczeń w poruszaniu się obywateli odbiór w naszym biurze może być niemożliwy, biuro może być zamknięte]

§ 3. Pozostałe postanowienia

 1. Płatność za przygotowanie materiału dłuższego niż 10 stron odbywa się w ratach.
 2. Poprawa przesłanego materiału jest wliczona w cenę. Przez poprawę rozumiemy poprawienie części, która ma jakieś błędy, jest niedoskonała, a nie np. napisanie nowego, innego rozdziału na nowy temat.
 3. Gwarancja na dokonanie bezpłatnych poprawek obowiązuje przez trzy miesiące od momentu przekazania (przesłania) klientowi poszczególnego materiału.
 4. Za zmiany wytycznych do napisanej już części pracy odpowiada klient i klient ponosi koszt ich zmian. Dotyczy to głównie zmiany ustalonego z klientem planu.
 5. Poprawki należy zgłaszać w formie pisemnej poprzez formularz kontaktowy lub email.
 6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.