Pisanie pracy licencjackiej i magisterskiej z pedagogiki

Czym różni się pisanie pracy licencjackiej i magisterskiej z pedagogiki od pisania pracy z innego kierunku?

Różnice między pracami z pedagogiki a pracami z kierunków technicznych wskazać nietrudno. Może nawet szkoda na ich omawianie czasu. Interesujące są różnice między pracami z pedagogiki a pracami z innych kierunków społecznych, z innych kierunków zaliczanych do nauk społecznych. Na przykład z socjologii.

Przedmiot badań pedagogiki

Podstawową różnicą jest przedmiot badań. Przedmiotem badań pedagogiki jest praktyka pedagogiczna oraz praktyka edukacyjna, czyli wszystko z czym mamy do czynienia w żłobkach, przedszkolach, szkołach, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w zakładach resocjalizacyjnych i we wszelkich innych ośrodkach zajmujących się opieką, kształceniem i wychowaniem. Przedmiotem badań będą również zjawiska zachodzące w rodzinach. Po prostu przedmiotem badań pedagogiki jest wszystko, co dzieje się w instytucjach oświatowych i wychowawczych (a rodzina to również instytucja).

Metody i techniki badań pedagogicznych

Pedagogika wykorzystuje metody znane z innych nauk społecznych – jednak niektóre mają swoje pedagogiczne wersje. To będzie obserwacja, eksperyment (pedagogiczny), rozmowa i wywiad, ankiety i kwestionariusze, analiza treści, monografia (pedagogiczna), metoda indywidualnego przypadku i kilka innych. [Może warto byłoby w tym miejscu osobno omówić metody i osobno techniki – a przynajmniej wskazać na różnice, ale to zamierzamy zrobić w naszym poradniku]

Narzędzia badań pedagogicznych

O ile metody i techniki badań pedagogicznych są podobne jak w innych naukach społecznych, to pedagogika ma swoje unikalne narzędzia. Takim narzędziem jest na przykład test osiągnięć szkolnych, testy do pomiaru myślenia, różne skale nominalne. Oprócz tego standardowe narzędzia nauk społecznych – kwestionariusz wywiadu, kwestionariusz ankiety, narzędzia obserwacji, narzędzia socjometrii. Do badań tworzy się również różne unikalne narzędzia, które często mają zastosowanie tylko w jednym konkretnym badaniu.

Próba badawcza i teren badań

Teren badań w przypadku badań pedagogicznych najczęściej jest powiązany z przedmiotem badań – jeśli badamy zjawisko buntu wśród młodzieży szkolnej, to najłatwiej badania przeprowadzić w szkole, jeśli badamy dojrzałość szkolną sześciolatków, to najlepiej udać się do przedszkola, albo oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Jeśli chodzi o próbę badawczą, to wiadomo, że przy pisaniu pracy licencjackiej i magisterskiej z pedagogiki nie za bardzo będziemy mieli możliwość przeprowadzić badania ilościowe na dużej próbie i zróżnicowanym środowisku. W takich badaniach wystarczy przebadanie kilku klas (oddziałów) w jednej placówce oświatowo-wychowawczej.

Warto jeszcze dodać, że od nauk humanistycznych nauki społeczne wykorzystują inne metody poznania oraz tym, że stosują ściślejsze kryteria.

5/5 - (3 votes)
Exit mobile version