Administracja – pisanie prac z administracji

W naszym serwisie oferujemy konsultacje i pomoc w zakresie pisania prac z zakresu administracji.

Pisaniem prac z administracji zajmuje się u nas Artur – magister prawa. Prace z administracji pisze on od samego początku pracy w naszym serwisie – od 2001 roku – więc doświadczenie i rozległą wiedzę bez wątpienia ma.

Administracja to jeden z najpopularniejszych kierunków studiów – można go studiować na wszystkich uczelniach państwowych i na większości prywatnych szkół humanistycznych. Podczas rekrutacji, co roku kilka lub nawet kilkanaście osób przypada na jedno miejsce. Skąd taka popularność tego kierunku? Zapewne wynika to z tego, że studia te przygotowują do pracy w rozmaitych placówkach sfery budżetowej, które jest uznawana za pewne miejsce zatrudnienia. Ale to nie wszystko! Studia na administracji pozwalają na pracę w instytucjach Unii Europejskiej, m.in. w Parlamencie Europejskim.

Administracja to, wbrew pozorom, trudny kierunek. Jest on często wykładany na wydziałach prawa, co powoduje, że w planie zajęć może się znaleźć kilka przedmiotów związanych z prawem, ale tylko te gałęzie prawa, które dotyczą bezpośrednio administracji. Studia te są przeznaczone dla osób planujących karierę w strukturach administracji rządowej i samorządowej. Celem tych studiów jest wyposażenie studenta – przyszłego urzędnika – w wiedzę na temat uregulowań prawnych dotyczących działalności w polskiej administracji publicznej. Ich celem jest także wyposażenie w umiejętności umożliwiające pracę w instytucjach publicznych, czyli samorządach, urzędach wojewódzkich i marszałkowskich, w urzędach miast i gmin, a także w organizacjach społecznych lub firmach współpracujących z tymi organizacjami. Studia administracji kładą też duży nacisk na zagadnienia dotyczące gospodarowania podmiotami publicznymi, zarządzania kadrami oraz politykę rozwoju regionalnego. Daje to duże możliwości wyboru miejsca pracy, nie tylko w wymienionych wyżej instytucjach, ale wszędzie tam, gdzie są działy administracji lub zarządzania.

Na studiach licencjackich i magisterskich z zakresu administracji, pojawiają się takie przedmioty jak: prawo administracyjne, podstawy prawoznawstwa, konstytucyjny system organów państwowych, historia administracji, organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, publiczne prawo gospodarcze, mikroekonomia, nauka o administracji, postępowanie administracyjne. Pisanie prac różnego typu obowiązuje na każdym etapie: prace licencjackie i prace magisterskie. Przedmioty te stanowią wprowadzenie do kształcenia na kierunku administracja.

W zależności od specjalności, na kierunku administracja, pojawiają się przedmioty stanowiące rozwinięcie wiedzy podstawowej z zakresu administracji: doktryny polityczne, prawo finansowe, administracja publiczna, ochrona własności intelektualnej, historia państwa i prawa, projekty Unii Europejskiej, administracja rolnictwa, ustrój samorządu terytorialnego, polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE, teoria państwa i prawa, socjologia, prawo cywilne i umowy w administracji, instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej, prawo pracy i prawo urzędnicze prawo i protokół dyplomatyczny, zamówienia publiczne, fundusze strukturalne, prawo karne i prawo wykroczeń, finanse publiczne. Ponadto, w ramach omawianego kierunku, realizowane są: (wybrane zagadnienia) prawo konstytucyjne, prawo cywilne, prawo handlowe, prawo gospodarcze, prawa człowieka, prawo UE, prawo podatkowe, prawo administracyjne, prawo międzynarodowe, postępowanie cywilne, ekonomia.

Studia te realizowane są w systemie bolońskim – czyli najpierw trzyletnie studia licencjackie, które kończą się egzaminem oraz dwuletnie uzupełniające studia magisterskie z obroną pracy. Żadnego studenta administracji nie ominie pisanie prac dyplomowych.

Studia zakończone egzaminem magisterskim dają nam uprawnienia do pracy w administracji publicznej. To dość częsta droga wybierana przez absolwentów tego kierunku, ale nie jedyna. Prace dyplomowe studentów dotyczą różnorodnych zagadnień, dlatego też absolwenci tego kierunku mogą być zatrudnieni w wielu innych branżach, nie tylko w urzędach.

4.2/5 - (20 votes)
Exit mobile version